Bằng cách biến đổi biến số (t = 1 + ln x) thì tích phân (intlimits_1^e (dfrac((((( (1 + ln x) ))^2)))(x)dx) ) trở thành

Lưu lại

Bằng cách biến đổi biến số $t = 1 + \ln x$ thì tích phân $\int\limits_1^e {\dfrac{{{{\left( {1 + \ln x} \right)}^2}}}{x}dx} $ trở thành

Đáp án: B

Ta có $I = \int\limits_1^e {\dfrac{{{{\left( {1 + \ln x} \right)}^2}}}{x}dx} $

Đặt $t = 1 + \ln x \Rightarrow dt = \dfrac{{dx}}{x}$

Đổi cân: $\left\{ \begin{array}{l}x = 1 \Rightarrow t = 1\\x = e \Rightarrow t = 2\end{array} \right.$.

Khi đó $I = \int\limits_1^2 {{t^2}dt} .$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: