Bất phương trình ((log _2)4x < 4) có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Lưu lại

Bất phương trình ${\log _2}4x < 4$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Đáp án: D

$\begin{array}{l}{\log _2}4x < 4 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}4x > 0\\4x < {2^4}\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x > 0\\x < 4\end{array} \right. \Rightarrow x \in \left\{ {1;2;3} \right\}\end{array}$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên