Biết (int (( (3(x^3) + 5(x^4)) )dx) = A.(x^alpha ) + B.(x^beta ) + C). Tính (P = A.alpha + B.beta )

Lưu lại

Biết $\int {\left( {3{x^3} + 5{x^4}} \right)dx}  = A.{x^\alpha } + B.{x^\beta } + C$. Tính $P = A.\alpha  + B.\beta $ 

Đáp án: D

Ta có : $\int {\left( {3{x^3} + 5{x^4}} \right)dx}  = 3.\dfrac{{{x^4}}}{4} + 5.\dfrac{{{x^5}}}{5} + C = \dfrac{3}{4}{x^4} + {x^5} + C$.

Do đó $A = \dfrac{3}{4},\alpha  = 4,B = 1,\beta  = 5$$ \Rightarrow P = A.\alpha  + B.\beta  = \dfrac{3}{4}.4 + 1.5 = 8$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên