Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển nào không thuộc Bắc Trung Bộ?

Lưu lại

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển nào không thuộc Bắc Trung Bộ?

Đáp án: C

Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, không thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên