Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Lưu lại

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

Đáp án: C

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận.

Đáp án: C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên