Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh (2a.) Diện tích xung quanh của hình trụ bằng :

Lưu lại

Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh $2a.$ Diện tích xung quanh của hình trụ bằng :

Đáp án: D

Thiết diện qua trục là hình vuông $ABCD$ như hình vẽ

Bán kính đáy $R = \dfrac{{DC}}{2} = \dfrac{{2a}}{2} = a$

Đường sinh: $l = BC = 2a$

Diện tích xung quanh hình trụ: ${S_{xq}} = 2\pi rl = 2\pi .a.2a = 4\pi {a^2}$

Chọn D

Thiết diện qua trục là hình vuông $ABCD$ như hình vẽ

Bán kính đáy $R = \dfrac{{DC}}{2} = \dfrac{{2a}}{2} = a$

Đường sinh: $l = BC = 2a$

Diện tích xung quanh hình trụ: ${S_{xq}} = 2\pi rl = 2\pi .a.2a = 4\pi {a^2}$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên