Chiều cao (h) của khối chóp có diện tích đáy (B) và thể tích (V) được tính theo công thức nào dưới đây?

Lưu lại

Chiều cao $h$ của khối chóp có diện tích đáy $B$ và thể tích $V$ được tính theo công thức nào dưới đây?

Đáp án: C

Thể tích của hình chóp có chiều cao bằng $h$ và diện tích đáy bằng $S$ là     $V = \dfrac{1}{3}Sh$

Do đó, chiều cao $h$ của khối chóp trên được tính bởi công thức:        $h = \dfrac{{3V}}{S}$

Đáp án  C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên