Cho (0 < a ne 1). Giá trị của biểu thức (P = (log _4)( ((a^2)sqrt[3](((a^2)))) )) là

Lưu lại

Cho $0 < a \ne 1$. Giá trị của biểu thức $P = {\log _4}\left( {{a^2}\sqrt[3]{{{a^2}}}} \right)$ là

Đáp án: A

$\begin{array}{l}P = {\log _a}\left( {{a^2}\sqrt[3]{{{a^2}}}} \right) = {\log _a}\left( {{a^2}.{a^{\dfrac{2}{3}}}} \right)\\ = {\log _a}\left( {{a^{2 + \dfrac{2}{3}}}} \right) = {\log _a}\left( {{a^{\dfrac{8}{3}}}} \right) = \dfrac{8}{3}\end{array}$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên