Cho (0 < x in mathbb(R).) Đạo hàm của hàm số (y = ln ( (xsqrt ((x^2) + 1) ) )) là

Lưu lại

Cho $0 < x \in \mathbb{R}.$ Đạo hàm của hàm số $y = \ln \left( {x\sqrt {{x^2} + 1} } \right)$ là 

Đáp án: D

Ta có $0 < x \in \mathbb{R}$. Vậy $y = \ln \left( {x\sqrt {{x^2} + 1} } \right) = \ln x + \dfrac{1}{2}\ln \left( {{x^2} + 1} \right)$

$ \Rightarrow y' = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{2}.\dfrac{{2x}}{{{x^2} + 1}} = \dfrac{{2{x^2} + 1}}{{x\left( {{x^2} + 1} \right)}}$

Đáp án D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên