Cho (a,,b,,c) là các số thực dương và khác (1) thỏa mãn ((log _a)b = 3,,(log _a)c = - 4). Giá trị của ((log _a)( ((b^3)(c^4)) )) bằng

Lưu lại

Cho $a,\,b,\,c$ là các số thực dương và khác $1$ thỏa mãn ${\log _a}b = 3,\,{\log _a}c =  - 4$. Giá trị của ${\log _a}\left( {{b^3}{c^4}} \right)$ bằng

Đáp án: A

Ta có: ${\log _a}\left( {{b^3}{c^4}} \right) = 3{\log _a}b + 4{\log _a}c$$ = 3.3 + 4.\left( { - 4} \right) =  - 7$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên