Cho (a,,,b) là các số dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Lưu lại

Cho $a,\,\,b$ là các số dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đáp án: A

Các đáp án trên chỉ có đáp án A đúng: $\log \left( {ab} \right) = \log a + \log b$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên