Cho (a,b) là hai số thực dương. Tìm (x) biết ((log _3)x = 3(log _3)a - 2(log _(frac(1)(3)))b.)

Lưu lại

Cho $a,b$ là hai số thực dương. Tìm $x$ biết ${\log _3}x = 3{\log _3}a - 2{\log _{\frac{1}{3}}}b.$

Đáp án: A

$\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,{\log _3}x = 3{\log _3}a - 2{\log _{\dfrac{1}{3}}}b\\ \Leftrightarrow {\log _3}x = {\log _3}{a^3} + {\log _3}{b^2}\\ \Leftrightarrow {\log _3}x = {\log _3}{a^3}{b^2}\\ \Leftrightarrow x = {a^3}{b^2}.\end{array}$

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên