Cho (a) là số thực dương tùy ý, biểu thức ((a^(dfrac(2)(3))).(a^(dfrac(2)(5)))) dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

Lưu lại

Cho $a$ là số thực dương tùy ý, biểu thức ${a^{\dfrac{2}{3}}}.{a^{\dfrac{2}{5}}}$ dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là 

Đáp án: B

Ta có : ${a^{\dfrac{2}{3}}}.{a^{\dfrac{2}{5}}} = {a^{\dfrac{2}{3} + \dfrac{2}{5}}} = {a^{\dfrac{{16}}{{15}}}}$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên