Cho (a) là số thực dương tùy ý, (dfrac(((a^(dfrac(2)(3))).(a^(dfrac(3)(4)))))((sqrt[6](a)))) bằng

Lưu lại

Cho $a$ là số thực dương tùy ý, $\dfrac{{{a^{\dfrac{2}{3}}}.{a^{\dfrac{3}{4}}}}}{{\sqrt[6]{a}}}$ bằng

Đáp án: B

$\dfrac{{{a^{\dfrac{2}{3}}}.{a^{\dfrac{3}{4}}}}}{{\sqrt[6]{a}}} = \dfrac{{{a^{\dfrac{{17}}{{12}}}}}}{{{a^{\dfrac{1}{6}}}}} = {a^{\dfrac{5}{4}}}$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên