Cho (a) và (b) là hai số thực dương thỏa (a ne 1.) Giá trị của biểu thức ((log _a)( (8b) ) - (log _a)( (2b) )) bằng

Lưu lại

Cho $a$ và $b$ là hai số thực dương thỏa $a \ne 1.$ Giá trị của biểu thức ${\log _a}\left( {8b} \right) - {\log _a}\left( {2b} \right)$ bằng

Đáp án: B

Vì $a,b > 0$ và $a \ne 1$ nên ${\log _a}\left( {8b} \right) - {\log _a}\left( {2b} \right) = {\log _a}4 = 2{\log _a}2.$

Đáp án B.  

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên