Cho ba điểm (A( (2;1; - 1) ),)(B( ( - 1;0;4) ),)(C( (0; - 2; - 1) )). Mặt phẳng đi qua (A) và vuông góc với BC có phương trình là

Lưu lại

Cho ba điểm $A\left( {2;1; - 1} \right),$$B\left( { - 1;0;4} \right),$$C\left( {0; - 2; - 1} \right)$. Mặt phẳng đi qua $A$ và vuông góc với BC có phương trình là

Đáp án: B

Ta có : $\overrightarrow {BC} {\rm{\;}} = \left( {1; - 2; - 5} \right)$.

Mặt phẳng đi qua $A$ và vuông góc với BC nên nhận $\overrightarrow {BC} $ làm VTPT.

Vậy phương trình mặt phẳng là: $1\left( {x - 2} \right) - 2\left( {y - 1} \right) - 5\left( {z + 1} \right) = 0$$ \Leftrightarrow x - 2y - 5z - 5 = 0$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên