Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

Lưu lại

Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

 Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

Đáp án: D

Dựa vào BBT ta thấy hàm số có TXĐ:$D = R\backslash \left\{ { - 1} \right\},$ hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và có TCN là $y = {\rm{\;}} - 2.$

Ta thấy các hàm số ở cả 4 đáp án đều có TXĐ:$D = R\backslash \left\{ { - 1} \right\}.$

Tuy nhiên chỉ có đáp án A và đáp án D là đồ thị hàm số có TCN là đường $y = {\rm{\;}} - 2.$

+) Xét đáp án A: $y = \dfrac{{ - 2x - 4}}{{x + 1}}$ có $y' = \dfrac{{ - 2.1 + 4.1}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = \dfrac{2}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0\;\forall x \ne {\rm{\;}} - 1 \Rightarrow $ hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định $ \Rightarrow $ loại đáp án A.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên