Cho biết công thức nguyên hàm nào sau đây đúng?

Lưu lại

Cho biết công thức nguyên hàm nào sau đây đúng?

Đáp án: B

$\begin{array}{l}\int {{e^x}dx = {e^x} + C} \\\int {dx = x + C} \\\int {\frac{1}{x}dx = \ln \left| x \right| + C} \\\int {\cos xdx = \sin x + C} \end{array}$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên