Cho biết thể tích khối lập phương có cạnh (2a) bằng:

Lưu lại

Cho biết thể tích khối lập phương có cạnh $2a$ bằng:

Đáp án: A

Thể tích khối lập phương là: $V = {\left( {2a} \right)^3} = 8{a^3}$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên