Cho đồ thị (C): (y = dfrac((4x - 1) )((x + 1))). Tọa độ tâm đối xứng của (C) là

Lưu lại

Cho đồ thị (C): $y = \dfrac{{4x - 1} }{{x + 1}}$. Tọa độ tâm đối xứng của (C) là

Đáp án: A

$y = \dfrac{{4x - 1}}{{x + 1}}$

TXĐ: D=R\{1}

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \dfrac{{4x - 1}}{{x + 1}} = 4$  nên TCN: y=4

$\left. \begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to {{( - 1)}^ + }} \dfrac{{4x - 1}}{{x + 1}} =  + \infty \\\mathop {\lim }\limits_{x \to {{( - 1)}^ - }} \dfrac{{4x - 1}}{{x + 1}} =  - \infty \end{array} \right\} $$\,\Rightarrow   TCĐ: x= -1$

$ \Rightarrow $ tâm đối xứng I(-1,4)

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên