Cho (F( x )) là một nguyên hàm của(f( x )) trên (mathbb(R)) và (F( 0 ) = 2,) (F( 3 ) = 7). Thực hiện tính (intlimits_0^3 (f( x )) dx.)

Lưu lại

Cho $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của$f\left( x \right)$ trên $\mathbb{R}$ và $F\left( 0 \right) = 2,$ $F\left( 3 \right) = 7$. Thực hiện tính $\int\limits_0^3 {f\left( x \right)} dx.$ 

Đáp án: C

Ta có : $\int\limits_0^3 {f\left( x \right)dx}  = F\left( 3 \right) - F\left( 0 \right) = 7 - 2 = 5.$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên