Cho hai hàm số (f( x ),g( x )) liên tục trên đoạn ([ (a;b) ]) và (a < c < b). Mệnh đề nào dưới đây sai?

Lưu lại

Cho hai hàm số $f\left( x \right),g\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và $a < c < b$. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Đáp án: C

Dễ  thấy A, B, D đúng.

C sai: $\int\limits_a^b {\dfrac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}dx}  \ne \dfrac{{\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} }}{{\int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} }}$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên