Cho hai hàm số (f( x )) và (g( x )) liên tục trên (K) (với (K) là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của (mathbb(R))). Mệnh đề nào dưới đây sai?

Lưu lại

Cho hai hàm số $f\left( x \right)$ và $g\left( x \right)$ liên tục trên $K$ (với $K$ là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của $\mathbb{R}$). Mệnh đề nào dưới đây sai? 

Đáp án: B

Dễ thấy A, C, D đúng.

$\int {f\left( x \right).g\left( x \right)dx}  \ne \int {f\left( x \right)dx} .\int {g\left( x \right)dx} $ nên B sai.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên