Cho hai số thực (a) và (b) dương khác 1 với ((a^(dfrac(4)(5))) < (a^(dfrac(1)(2)))) và ((log _b)dfrac(1)(3) > (log _b)dfrac(3)(5)). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Lưu lại

Cho hai số thực $a$ và $b$ dương khác 1 với ${a^{\dfrac{4}{5}}} < {a^{\dfrac{1}{2}}}$ và ${\log _b}\dfrac{1}{3} > {\log _b}\dfrac{3}{5}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đáp án: A

${a^{\dfrac{4}{5}}} < {a^{\dfrac{1}{2}}} \to 0 < a < 1$;    ${\log _b}\left( {\dfrac{1}{3}} \right) > {\log _b}\left( {\dfrac{3}{5}} \right) \to 0 < b < 1$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên