Cho hai số thực dương (x) và (y) thỏa mãn ((log _3)x + (log _3)y = - 1). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Lưu lại

Cho hai số thực dương $x$ và $y$ thỏa mãn ${\log _3}x + {\log _3}y =  - 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Đáp án: C

Với $x,\,\,y$ là các số dương ta có:

$\begin{array}{l}{\log _3}x + {\log _3}y =  - 1\\ \Leftrightarrow {\log _3}xy =  - 1\\ \Leftrightarrow xy = {3^{ - 1}}\\ \Leftrightarrow xy = \dfrac{1}{3}\end{array}$

Đáp án  C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên