Cho hàm số (dfrac((2(rm(x)) + 1))((x - 2))) . Tìm khẳng định sai.

Lưu lại

Cho hàm số $\dfrac{{2{\rm{x}} + 1}}{{x - 2}}$ . Tìm khẳng định sai.

Đáp án: C

Ta có: $y = \dfrac{{2x + 1}}{{x - 2}}$

TXĐ: $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}.$

Có: $y' = \dfrac{{ - 2.2 - 1}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}} = \dfrac{{ - 5}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}} < 0\,\,\forall x \in D$

$ \Rightarrow $ Hàm số nghịch biến trên $\left( { - \infty ;\,\,2} \right)$ và $\left( {2; + \infty } \right).$

$ \Rightarrow $ Đáp án B đúng.

Đồ thị hàm số có TCĐ: $x = 2$ và TCN: $y = 2.$

$ \Rightarrow $ Đáp án A đúng.

Hàm số bậc nhất trên bậc nhất không có cực trị.

$ \Rightarrow $ Đáp án D đúng.

Chọn  C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên