Cho hàm số (f( x ) = a(x^4) + b(x^2) + c) có đồ thị như sau : Khẳng định nào sau đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số $f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c$ có đồ thị như sau :

Khẳng định nào sau đây đúng ?

 Cho hàm số $f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^2} + c$ có đồ thị như sau :

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Đáp án: A

+) Từ đồ thị hàm số ta thấy: $\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y =  - \infty $ nên $a < 0.$

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nên $a.b < 0 \Rightarrow b > 0$

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $c > 0.$

Suy ra $a < 0;b > 0;c > 0.$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên