Cho hàm số (f( x )) biết (f( 0 ) = 1). (f'( x )) liên tục trên ([ (0;3) ]) và (intlimits_0^3 (f'( x )d(rm(x))) = 9). Tính (f( 3 )).

Lưu lại

Cho hàm số $f\left( x \right)$ biết $f\left( 0 \right) = 1$. $f'\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ {0;3} \right]$ và $\int\limits_0^3 {f'\left( x \right)d{\rm{x}}}  = 9$. Tính $f\left( 3 \right)$.

Đáp án: B

Ta có $\int\limits_0^3 {f'\left( x \right)dx = 9}  \Leftrightarrow \left. {f\left( x \right)} \right|_0^3 = 9$

$ \Rightarrow f\left( 3 \right) - f\left( 0 \right) = 9$ mà $f\left( 0 \right) = 1 \Rightarrow f\left( 3 \right) = 10$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên