Cho hàm số (f( x )) có đạo hàm (f'( x ) = x(( (x + 3) )^2)), (forall x in mathbb(R)). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Lưu lại

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right) = x{\left( {x + 3} \right)^2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Đáp án: B

$f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 3\end{array} \right.$.

Trong đó $x = 0$ là nghiệm đơn, $x =  - 3$ là nghiệm kép

Vậy hàm số có $1$ điểm cực trị.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên