Cho hàm số (f( x )) có đạo hàm liên tục trên đoạn ([ (0;2) ],) (f( 0 ) = 3) và (f( 2 ) = 0). Tích phân (intlimits_0^2 (f'( x )dx) ) có giá trị bằng

Lưu lại

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ {0;2} \right],$ $f\left( 0 \right) = 3$ và $f\left( 2 \right) = 0$. Tích phân $\int\limits_0^2 {f'\left( x \right)dx} $ có giá trị bằng

Đáp án: B

$\int_0^2 {f'\left( x \right)dx}  = f\left( 2 \right) - f\left( 0 \right) = 0 - 3 =  - 3.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: