Cho hàm số (f( x )) có đạo hàm liên tục trên ([ (0;1) ],) (f( 0 ) = 1) và (f( 1 ) = 3). Khi đó (intlimits_0^1 (f'( x )dx) ) bằng

Lưu lại

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[ {0;1} \right],$ $f\left( 0 \right) = 1$ và $f\left( 1 \right) = 3$. Khi đó $\int\limits_0^1 {f'\left( x \right)dx} $ bằng

Đáp án: D

Ta có $\int\limits_0^1 {f'\left( x \right)dx}  = \left. {f\left( x \right)} \right|_0^1 $$= f\left( 1 \right) - f\left( 0 \right) = 3 - 1 = 2.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: