Cho hàm số (f( x )) liên tục trên đoạn ([ (a;b) ]) và (F( x )) là một nguyên hàm của (f( x )) trên đoạn ([ (a;b) ]). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Lưu lại

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ và $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của $f\left( x \right)$ trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

Đáp án: B

Do $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của $f\left( x \right)$ nên $\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  = F\left( b \right) - F\left( a \right)$.

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên