Cho hàm số (f(x)) liên tục trên ([ (a;b) ]). Hãy chọn mệnh đề sai dưới đây:

Lưu lại

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\left[ {a;b} \right]$. Hãy chọn mệnh đề sai dưới đây: 

Đáp án: C

Đáp án A: đúng.

Đáp án B: đúng.

Đáp án C: sai vì $\int\limits_a^b {f(x)dx}  =  - \int\limits_b^a {f(x)dx} $.

Đáp án D: đúng.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên