Cho hàm số (f(x)) liên tục trên ([ (a;b) ]). Hãy chọn khẳng định đúng:

Lưu lại

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\left[ {a;b} \right]$. Hãy chọn khẳng định đúng:

Đáp án: A

Dựa vào dữ kiện đề bài.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên