Cho hàm số (f( x )) liên tục trên (mathbb(R)) và có đồ thị như hình vẽ sau: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Lưu lại

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ sau:

 Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ sau:Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Đáp án: A

Từ đồ thị hàm số đã cho ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $\left( { - \infty ; - 1} \right)$ và $\left( {0;1} \right)$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên