Cho hàm số (y = a(x^3) + b(x^2) + cx + d) có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Lưu lại

Cho hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

 Cho hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Đáp án: D

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có 2 điểm cực trị là $x = 1$ và $x =  - 1.$

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên