Cho hàm số (y = dfrac((2x - 1))((x + 1))), mệnh đề nào sau đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số $y = \dfrac{{2x - 1}}{{x + 1}}$, mệnh đề nào sau đây đúng ? 

Đáp án: B

TXĐ: $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { - 1} \right\}$

Ta có: $y' = \dfrac{{2.1 - \left( { - 1} \right).1}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = \dfrac{3}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0,\forall x \in D$

Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { - \infty ; - 1} \right)$ và $\left( { - 1; + \infty } \right)$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên