Cho hàm số (y = dfrac(3 )((x - 2))). Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng :

Lưu lại

Cho hàm số $y = \dfrac{3 }{{x - 2}}$. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng :

Đáp án: B

$y = \dfrac{3}{{x - 2}}$

TXĐ:$D = R\backslash {\rm{\{ }}2\} $

$\left. \begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to {2^ + }} \dfrac{3}{{x - 2}} =  + \infty \\\mathop {\lim }\limits_{X \to {2^ - }} \dfrac{3}{{x - 2}} =  - \infty \end{array} \right\} $ $\Rightarrow TCĐ:x = 2$

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \dfrac{3}{{x - 2}} = 0$ $ \Rightarrow TCN y=0$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên