Cho hàm số (y = dfrac((3x - 1))((x - 3))) có đồ thị (( C )). Mệnh đề nào sau đây sai?

Lưu lại

Cho hàm số $y = \dfrac{{3x - 1}}{{x - 3}}$ có đồ thị $\left( C \right)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

Đáp án: B

Hàm số $y = \dfrac{{3x - 1}}{{x - 3}}$ có $x = 3$ là tiệm cận đứng và $y = 3$ là tiệm cận ngang.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên