Cho hàm số (y = dfrac((x - 1) )( (x + 2))) có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành có phương trình là:

Lưu lại

Cho hàm số $y = \dfrac{{x - 1} }{ {x + 2}}$ có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành có phương trình là:

Đáp án: D

$y = \dfrac{{x - 1}}{{x + 2}}$

TXĐ: $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}$

Xét pt hoành độ: $\dfrac{{x - 1}}{{x + 2}} = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$

 $\begin{array}{l}y' = \dfrac{3}{{{{(x + 2)}^2}}}\\ \Rightarrow y'\left( 1 \right) = \dfrac{1}{3}\end{array}$

Vậy pt tiếp tuyến của ( C) tại giao điểm của c với trục hoành: $y = \dfrac{1}{3}\left( {x - 1} \right)$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên