Cho hàm số (y = dfrac((x + 1))((x - 2))). Khẳng định nào sau đây đúng?

Lưu lại

Cho hàm số $y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 2}}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đáp án: A

TXĐ: $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}.$  

Ta có: $y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 2}} \Rightarrow y' = \dfrac{{ - 2 - 1}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}} = \dfrac{{ - 3}}{{{{\left( {x - 2} \right)}^2}}} < 0{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \forall x \in D.$

$ \Rightarrow $ Hàm số đã cho nghịch biến trên $\left( { - \infty ;{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2} \right)$ và $\left( {2; + \infty } \right).$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên