Cho hàm số (y = f( x )) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đâyTổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

Đáp án: D

Từ BBT trên ta thấy :

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ - }} f\left( x \right) =  + \infty $ nên $x =  - 1$ là 1 tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} f\left( x \right) =  - \infty $ nên $x = 1$ là 1 tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f\left( x \right) = 3$ nên $y = 3$ là 1 tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tất cả 3 đường tiệm cận.

Chọn D

Từ BBT trên ta thấy :

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ - }} f\left( x \right) =  + \infty $ nên $x =  - 1$ là 1 tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} f\left( x \right) =  - \infty $ nên $x = 1$ là 1 tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f\left( x \right) = 3$ nên $y = 3$ là 1 tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tất cả 3 đường tiệm cận.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên