Cho hàm số (y = f( x )) có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên tập hợp (mathbb(R)) bằng

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên tập hợp $\mathbb{R}$ bằng

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên tập hợp $\mathbb{R}$ bằng

Đáp án: D

Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất là: ${y_{\max }} = 3$ khi $x =  - 1.$ 

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên