Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên cho bởi bảng sau: Kết luận nào sau đây sai?

Lưu lại

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên cho bởi bảng sau:

 Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên cho bởi bảng sau:Kết luận nào sau đây sai?

Kết luận nào sau đây sai?

Đáp án: A

Giá trị cực tiểu của hàm số bằng $0$ nên A sai.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên