Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'( x ) = 2018(( (x - 1) )^(2017))(( (x - 2) )^(2018))(( (x - 3) )^(2019))). Tìm số điểm cực trị của (f(x)).

Lưu lại

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'\left( x \right) = 2018{\left( {x - 1} \right)^{2017}}{\left( {x - 2} \right)^{2018}}{\left( {x - 3} \right)^{2019}}$. Tìm số điểm cực trị của $f(x)$. 

Đáp án: C

$f'\left( x \right) = 2018{\left( {x - 1} \right)^{2017}}{\left( {x - 2} \right)^{2018}}{\left( {x - 3} \right)^{2019}} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{\rm{\;}}&{x = 1}\\{}&{x = 2}\\{}&{x = 3}\end{array}} \right.$

Trong đó, $f'\left( x \right)$ đổi dấu tại 2 điểm $x = 1,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} x = 3$

$ \Rightarrow $Hàm số $y = f\left( x \right)$ có 2 điểm cực trị.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên