Cho hàm số (y = f( x )) có đạo hàm trên (( (a;b) )). Phát biểu nào sau đây là sai?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\left( {a;b} \right)$. Phát biểu nào sau đây là sai?

Đáp án: D

Cho hàm số  $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\left( {a;b} \right)$. Khi đó

Hàm số $y = f\left( x \right)$ gọi là nghịch biến trên  $\left( {a;b} \right)$ khi và chỉ khi $f'\left( x \right) \le 0,{\mkern 1mu} \forall x \in \left( {a;b} \right)$  và $f'\left( x \right) = 0$  tại hữu hạn giá trị $x \in \left( {a;b} \right)$  nên D sai.

Các đáp án A, B, C đều đúng.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên