Cho hàm số (y = f( x )) có đạo hàm trên (mathbb(R)) thỏa mãn (f'( x ) > 0_()^()forall x in ( (0;1) ),f'( x ) < 0_()^()forall x in ( (1;2) ).) Khẳng định nào sau đây là đúng?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'\left( x \right) > 0_{}^{}\forall x \in \left( {0;1} \right),f'\left( x \right) < 0_{}^{}\forall x \in \left( {1;2} \right).$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án: D

Ta có: $f'\left( x \right) > 0\,\,\forall x \in \left( {0;\,\,1} \right) \Rightarrow $ hàm số $y = f\left( x \right)$  đồng biến trên $\left( {0;\,\,1} \right).$ 

$f'\left( x \right) < 0\,\,\forall x \in \left( {1;\,\,2} \right) \Rightarrow $ hàm số $y = f\left( x \right)$ nghịch biến trên $\left( {1;\,\,2} \right).$

Chọn  D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên