Cho hàm số (y = f(x)) có đồ thị là hình vẽ sau : Điểm cực đại của hàm số (y = f(x)) là:

Lưu lại

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là hình vẽ sau :

 Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là hình vẽ sau :Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

Đáp án: B

Từ đths ta thấy $f'\left( x \right) > 0$ với $x < 0$ và $f'\left( x \right) < 0$ khi $x < 0$

Suy ra $x = 0$ là điểm cực đại của hàm số.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên