Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

 Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đáp án: B

Hàm số có giá trị cực tiểu $y =  - 2$ nên A sai.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ và đạt cực đại tại $x = 0$ nên B đúng.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên