Cho hàm số y = f(x) có (mathop (lim )limits_(x to - infty ) f(x) = - 2,,,mathop (lim )limits_(x to + infty ) f(x) = 2). Khẳng định nào sau đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số y = f(x) có $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) =  - 2,\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = 2$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Đáp án: D

$\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) =  - 2,$ $\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } f(x) = 2$ nên các đường thẳng $y =  - 2,y = 2$ là các đường tCN của ĐTHS.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên